ซิสเตอร์มารีอา กาญจนี ทองอินทร์

  เกิดวันที่ 03 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 ต้นสังกัด สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน บานพระมารดาแหงธรรมทูตไทย บานเวียงราชพลีต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 08-9037-4581 คติพจน์ รอยเท้าผู้แพร่ธรรมช่างงดงาม (รม 10:15)   ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 08 ธ.ค. 1973 ปฏิญาณตนครั้งแรก 05 พ.ค. 1983 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 16 ก.พ. 2009 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 18 ต.ค. 2009 รับกางเขนเป็นธรรมทูต   ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต 18 ก.พ. 2009 –...

Continue reading

ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์

  เกิดวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1969 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดกระแจะ และวัดคะซึม ประเทศกัมพูชา ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 12 429 609ไทย : 08-2727-3485 อีเมล kanlayasihm@gmail.com คติพจน์ เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเรา เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้า (อสย 43:2)   ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 25 มี.ค. 1993 ปฏิญาณตนครั้งแรก 25 มี.ค. 1999 ปฏิญาณตนตลอดชีพ...

Continue reading

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

  เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 12 694 301ไทย : 08-2357-8434 อีเมล sudathip113@hotmail.co.th   ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 25 เม.ย. 1987 ปฏิญาณตนครั้งแรก 24 เม.ย. 1996 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 14 ต.ค. 1996...

Continue reading

ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

  เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอหน จ.เสียมเรียบ ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 12 673 583ไทย : 08-2346-9303 อีเมล elisaporn@yahoo.com   ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 24 เม.ย. 1978 ปฏิญาณตนครั้งแรก 03 พ.ค. 1987 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 14 ต.ค. 1996...

Continue reading