โครงการปลุกจิตตารมณ์ธรรมทูต

โครงการปลุกจิตตารมณ์ธรรมทูตตามวัดให้กับสัตบุรุษตามวัดต่าง ๆ Missionary Consciousness Progam  (MCP) การเทศน์ MISSION ตามวัดในวันอาทิตย์คณะธรรมทูตไทย (TMS) ร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และฆราวาส PMG เพื่อถวายมิสซาและเทศน์ตามวัดในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อแนะนำคริสตชนรู้ถึงหน้าที่ภารกิจที่จะมีส่วนร่วมในงานประกาศข่าวดี วัน / เดือน / ปี วัด เวลามิสซา คุณพ่อเจ้าอาวาส 15-ก.ค.-12 วัดพระบิดาเจ้า 08.30 น. คุณพ่ออภิเดช 29-ก.ค.-12 วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 09.00 น. คุณพ่อชัชวาล       5-ส.ค.-12 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 09.30 น. คุณพ่อสุรชัย 19-ส.ค.-12 วัดราชินีแห่งสันติสุข (วัดซอย 101) 11.00 น. คุณพ่อพจนารถ 26-ส.ค.-12...

Continue reading