คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์

เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1970 สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงส์ ต.ลำไทร จ.ปทุมธานี สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หน้าที่ปัจจุบัน อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ 08-1961-8879 อีเมล cha2513@hotmail.com คติพจน์ เมื่อข้าพเจ้าทำทุกสิ่งจบแล้ว ข้าพเจ้าก็เพียงแต่กล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนใช้ธรรมดา ๆ ตนหนึ่งเท่านั้น (ลก 17:10) หน้าที่ในคณะ ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คนที่ 2 และ อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต...

Continue reading

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  9 ธันวาคม ค.ศ. 1962 สังกัดวัด :  วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดนักบุญ ฟรังซิสเซเวียร์ จำปา พนมเป็ญ กัมพูชา พื้นที่แพร่ธรรม : เขตลุ่มแม่น้ำโขง กัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน :  พ่อเจ้าวัด เขต หน้าที่ในคณะ : รองเจ้าคณะ คติพจน์ประจำใจ :   ทำทุกสิ่งด้วยความรัก และรักทุกสิ่งที่เราทำ sripramong1@hotmail.com we016840540   -   -   097-7840540,...

Continue reading

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระเมตตา เลขที่ 819 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทรศัพท์ 0-5377-7583, 08-1751-3554 อีเมล anurak77@gmail.com คติพจน์ ผู้ที่ได้รับการอภัยน้อย ก็ย่อมมีความรักน้อย (ลก 7:47) หน้าที่ในคณะ รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศไทย ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร...

Continue reading

ซิสเตอร์มารีอา กาญจนี ทองอินทร์

เกิดวันที่ 03 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 ต้นสังกัด สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพระมารดาแห่งธรรมทูตไทย บ้านเวียงราชพลี ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 08-9037-4581 คติพจน์ รอยเท้าผู้แพร่ธรรมช่างงดงาม (รม 10:15) ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 08 ธ.ค. 1973 ปฏิญาณตนครั้งแรก 05 พ.ค. 1983 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 16 ก.พ. 2009 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 18 ต.ค. 2009 รับกางเขนเป็นธรรมทูต ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต 18 ก.พ. 2009 - ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่...

Continue reading

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 12 694 301 ไทย : 08-2357-8434 อีเมล sudathip113@hotmail.co.th ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 25 เม.ย. 1987 ปฏิญาณตนครั้งแรก 24 เม.ย. 1996 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 14 ต.ค. 1996 รับกางเขนเป็นธรรมทูต...

Continue reading

ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอห์น จ.เสียมเรียบ ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia. โทรศัพท์   กัมพูชา : +855 12 673 583 ไทย : 08-2346-9303 อีเมล elisaporn@yahoo.com ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 24 เม.ย. 1978 ปฏิญาณตนครั้งแรก 03 พ.ค. 1987 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 14 ต.ค. 1996...

Continue reading

สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี

สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 สังกัดวัด : วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล คลองลาน แม่พืช สังฆมณฑล : สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ปัจจุบัน : 101 หมู่ที่8 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 พื้นที่แพร่ธรรม : ปีฝึกงานอภิบาล หน้าที่ปัจจุบัน : ปีฝึกงานอภิบาล PASSAKON7777@gmail.com Mush Room katumakami 0928290040 ประวัติการศึกษา อนุปริญญา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างเทคนิคโลหะ หรือช่างเชื่อมโลหะ) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ปริญญาตรี : - ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร - ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต 29...

Continue reading

สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง

สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1996 สังกัดวัด : วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา สังฆมณฑล : สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 พื้นที่แพร่ธรรม : - หน้าที่ปัจจุบัน : - katumakami191@gmail.com   เสือ มากมาย katumakami 063-6323750 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร -...

Continue reading

สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล

เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล PHAAjaphaa@gmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสตศาสนศึกษา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564/2021 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม (ปัจจุบันพักการศึกษาเพื่อศึกษาภาษาอังกฤษ) ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต 29 ส.ค. 2015 - 20 ก.ย. 2015 วัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร 21 ธ.ค. 2015...

Continue reading

สังฆานุกรอันโตนิโอ รติ พรหมเด่น

สังฆานุกรอันโตนิโอ รติ พรหมเด่น ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  7 มีนาคม ค.ศ. 1989 สัตบุรุษวัด : วัดพระคริสตราชา ปะตง จ.จันทบุรี สังฆมณฑล : สังฆมณฑลจันทบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน : ศูนย์คาทอลิกเชียงของ 514 ม.10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 พื้นที่แพร่ธรรม :  เชียงของ nairatanairati@gmail.com Rati Promden nairata 0804445447 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 18 ส.ค. 2018 : รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรมโดย พระอัครสังฆราชหลุยส์...

Continue reading