คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์

เกิดวันที่ 09 ธันวาคม ค.ศ. 1962 สัตบุรุษ วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มิสซังพนมเปญ ที่อยู่ปัจจุบัน Rev. Werachai Sripramong, Catholic Church P.O. Box 123, Phnom Penh, CAMBODIA. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 168 40 540 , +855 977 840 540 ไทย : 08-7750-8937 อีเมล sripramong1@hotmail.com คติพจน์ ทำทุกสิ่งด้วยความรัก และรักทุกสิ่งที่เราทำ หน้าที่ในคณะ รองอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย และที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย...

Continue reading

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระเมตตา เลขที่ 819 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทรศัพท์ 0-5377-7583, 08-1751-3554 อีเมล anurak77@gmail.com คติพจน์ ผู้ที่ได้รับการอภัยน้อย ก็ย่อมมีความรักน้อย (ลก 7:47) หน้าที่ในคณะ รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศไทย ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร...

Continue reading

ซิสเตอร์มารีอา กาญจนี ทองอินทร์

เกิดวันที่ 03 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 ต้นสังกัด สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพระมารดาแห่งธรรมทูตไทย บ้านเวียงราชพลี ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 08-9037-4581 คติพจน์ รอยเท้าผู้แพร่ธรรมช่างงดงาม (รม 10:15) ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 08 ธ.ค. 1973 ปฏิญาณตนครั้งแรก 05 พ.ค. 1983 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 16 ก.พ. 2009 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 18 ต.ค. 2009 รับกางเขนเป็นธรรมทูต ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต 18 ก.พ. 2009 - ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่...

Continue reading

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 12 694 301 ไทย : 08-2357-8434 อีเมล sudathip113@hotmail.co.th ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 25 เม.ย. 1987 ปฏิญาณตนครั้งแรก 24 เม.ย. 1996 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 14 ต.ค. 1996 รับกางเขนเป็นธรรมทูต...

Continue reading

ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอห์น จ.เสียมเรียบ ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia. โทรศัพท์   กัมพูชา : +855 12 673 583 ไทย : 08-2346-9303 อีเมล elisaporn@yahoo.com ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 24 เม.ย. 1978 ปฏิญาณตนครั้งแรก 03 พ.ค. 1987 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 14 ต.ค. 1996...

Continue reading

สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี

เกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 สัตบุรุษ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านแม่พืช จ.กำแพงเพชร สังฆมณฑล สังฆมณฑลนครสวรรค์ เรียนภาษาอังกฤษ 2018 เรียนที่มะนิลา ฟิลิปปินส์ อีเมล passakon7777@gmail.com ประวัติการศึกษา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างเทคนิคโลหะ หรือช่างเชื่อมโลหะ) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2559/2016 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม  ปัจจุบัน                              เรียนปรัชญาปี 4 ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต 29...

Continue reading

สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง

เกิดวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1996 สัตบุรุษ วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา สังฆมณฑล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล katumakmai191@gmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561/2018 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต ปี 2016 - 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 28 ส.ค. 2017 - 04 ก.พ. 2018 ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย 21...

Continue reading

สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล

เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล PHAAjaphaa@gmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสตศาสนศึกษา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564/2021 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม (ปัจจุบันพักการศึกษาเพื่อศึกษาภาษาอังกฤษ) ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต 29 ส.ค. 2015 - 20 ก.ย. 2015 วัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร 21 ธ.ค. 2015...

Continue reading

สังฆานุกรอันโตนิโอ รติ พรหมเด่น

เกิดวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1989 สัตบุรุษ วัดพระคริสตราชา ปะตง จ.จันทบุรี สังฆมณฑล สังฆมณฑลจันทบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล nairatanairati@gmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ทว.4 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 18 ส.ค. 2018 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต 01 พ.ย....

Continue reading

สามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง

เกิดวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1969 สัตบุรุษ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล mmichatri@gmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณทิต (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี ทว.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทวศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต ปี 2016 - 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ก.ค. 2017 - ส.ค. 2017 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย...

Continue reading