สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี

สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 สังกัดวัด : วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล คลองลาน แม่พืช สังฆมณฑล : สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ปัจจุบัน : 101 หมู่ที่8 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 พื้นที่แพร่ธรรม : ปีฝึกงานอภิบาล หน้าที่ปัจจุบัน : ปีฝึกงานอภิบาล PASSAKON7777@gmail.com Mush Room katumakami 0928290040 ประวัติการศึกษา อนุปริญญา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างเทคนิคโลหะ หรือช่างเชื่อมโลหะ) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ปริญญาตรี : - ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร - ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต 29...

Continue reading

สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง

สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1996 สังกัดวัด : วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา สังฆมณฑล : สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 พื้นที่แพร่ธรรม : - หน้าที่ปัจจุบัน : - katumakami191@gmail.com   เสือ มากมาย katumakami 063-6323750 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร -...

Continue reading

สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล

เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล PHAAjaphaa@gmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสตศาสนศึกษา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564/2021 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม (ปัจจุบันพักการศึกษาเพื่อศึกษาภาษาอังกฤษ) ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต 29 ส.ค. 2015 - 20 ก.ย. 2015 วัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร 21 ธ.ค. 2015...

Continue reading

สังฆานุกรอันโตนิโอ รติ พรหมเด่น

สังฆานุกรอันโตนิโอ รติ พรหมเด่น ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  7 มีนาคม ค.ศ. 1989 สัตบุรุษวัด : วัดพระคริสตราชา ปะตง จ.จันทบุรี สังฆมณฑล : สังฆมณฑลจันทบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน : ศูนย์คาทอลิกเชียงของ 514 ม.10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 พื้นที่แพร่ธรรม :  เชียงของ nairatanairati@gmail.com Rati Promden nairata 0804445447 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 18 ส.ค. 2018 : รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรมโดย พระอัครสังฆราชหลุยส์...

Continue reading

สามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง

สามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 25 กันยายน ค.ศ. 1969 สังกัดวัด : อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ จ.สกลนคร สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 พื้นที่แพร่ธรรม : - หน้าที่ปัจจุบัน : เรียนเทววิทยา ปี 2 michatri@gmail.com   chatri.buddee   chatribuddeeduang   081-1350678 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณทิต (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช...

Continue reading

สามเณรยอห์น ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา

เกิดวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1990 สัตบุรุษ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล supamast611@gmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี 2563/2020 จบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต ปี 2015 - 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 03 เม.ย. 2017 - 30 เม.ย. 2017 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย...

Continue reading

สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

เกิดวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1988 สัตบุรุษ วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล boonswat.kong@gmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 18 ส.ค. 2018 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 12 ส.ค. 2020...

Continue reading

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  14 กันยายน ค.ศ. 1976 สังกัดวัด :  วัดกาลหว่าร์ แม่พระลูกประคำ สังฆมลฑล :  อัครสังฆสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 คติพจน์  : “จงมีความรักเถิด เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” (1ยน 4:19) poonsub_lee@hotmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เอกคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี : ภาษาศาสตรบัณฑิต (เอกการศึกษา) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปริญญาตรี :...

Continue reading

สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  01 มกราคม ค.ศ. 1995 สังกัดวัด : วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล : สังฆมณฑลเชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 พื้นที่แพร่ธรรม : - หน้าที่ปัจจุบัน : กำลังศึกษาชั้นปรัชญาปี 3 molaekhala@gmail.com   Molae Khala   0884018147   0802104520 ประวัติการศึกษา กำลังศึกษา ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร - ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต...

Continue reading