ประวัติสังฆานุกร ยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

ประวัติสังฆานุกร ยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ ชื่อนักบุญ  :       สังฆานุกร ยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ นามสกุล ลีนานุรักษ์ วันเดือนปีเกิด :    วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2519 สังกัด   :          วัดกาลหว่าร์ แม่พระลูกประคำ       สังฆมณฑล  :      อัครสังฆสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บิดาชื่อ   :          เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์(เสียชีวิต) มารดาชื่อ :         เทเรซา ปริญดา อมรสิริสมบูรณ์...

Continue reading