คุณพ่อลอเรนซ์ นิกร ประสูตร์แสงจันทร์

เกิดวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1967 สังฆมณฑล สังฆมณฑลราชบุรี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจอมปา มิสซังพนมเปญ ที่อยู่ปัจจุบัน Rev. Nikorn Pasootsaengchan, Catholic Church P.O. Box 123, Phnom Penh, CAMBODIA. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 883 046 942 ไทย : 08-7999-8188 อีเมล Nikorn_nikkon@hotmail.com หน้าที่ในคณะ รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศกัมพูชา ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 27 มิ.ย. 1999 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก...

Continue reading

คุณพ่อยวง บัปติสตา หัตถชัย วงศ์มาแสน

เกิดวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1980 สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเขตงานแพร่ธรรมจังหวัดตาแก้ว ที่อยู่ปัจจุบัน 111 St.Preah Ang Duong Quarter Village 1, Kampong Cham City, CAMBODIA. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 66 750 614 ไทย : 08-7127-2523 อีเมล jb_sunday@yahoo.co.th ไลน์ frsunday คติพจน์ พระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง (ยน 3:30) ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต...

Continue reading

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9 , 08-9829-6208 อีเมล pelosin.adriano@gmail.com หน้าที่ในคณะ อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 16 มิ.ย. 1972 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์ 19 ม.ค. 2011 - ปัจจุบัน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย 01 พ.ค. 2013...

Continue reading

คุณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

เกิดวันที่ 01 มกราคม ค.ศ. 1969 สัตบุรุษ วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว จ.สกลนคร สังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว หน้าที่ปัจจุบัน มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว ที่อยู่ปัจจุบัน มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว โทรศัพท์ 08-6027-6773 อีเมล waipotb@gmail.com คติพจน์ พระเยซูเจ้าเท่านั้น (มธ 17:8) หน้าที่ในคณะ รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 14 ส.ค. 2010 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ...

Continue reading

คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี

คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 19 ตุลาคม ค.ศ. 1975 สังกัดวัด : อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดนักบุญซีโมนและยูดาห์ เมืองปาดัว ประเทศอิตาลี่ สังฆมลฑล : สังฆมณฑลหลวงพระบาง พื้นที่แพร่ธรรม : ทำงานที่สังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สปป.ลาว หน้าที่ปัจจุบัน :  กำลังศึกต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทววิทยางานอภิบาล หน้าที่ในคณะ : เป็นสมาชิกของหมู่คณะแขวงประเทศไทย คติพจน์ประจำใจ : ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย peterbuntham@gmail.com 0843342317   -   - (+39)3246650021 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี :...

Continue reading

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์

เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1970 สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงส์ ต.ลำไทร จ.ปทุมธานี สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หน้าที่ปัจจุบัน อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ 08-1961-8879 อีเมล cha2513@hotmail.com คติพจน์ เมื่อข้าพเจ้าทำทุกสิ่งจบแล้ว ข้าพเจ้าก็เพียงแต่กล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนใช้ธรรมดา ๆ ตนหนึ่งเท่านั้น (ลก 17:10) หน้าที่ในคณะ ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คนที่ 2 และ อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต...

Continue reading

คุณพ่อเปโตร คมทวน สุขสุทิพย์

คุณพ่อเปโตร คมทวน สุขสุทิพย์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  11 พฤษภาคม ค.ศ. 1975 สัตบุรุษวัด : วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ปัจจุบัน : Catholic church of Guanxi Guanxi Hsinchu county Taiwan สังกัดวัด :  Sacred Heart of Jesus พื้นที่แพร่ธรรม : Guanxi city หน้าที่ปัจจุบัน :  Parish priest หน้าที่ในคณะ : ที่ปรึกษา คติพจน์ประจำใจ :   หากเรารับความสุขเป็นของประทานจากพระเจ้าได้ ไฉนจึงไม่ยอมรับความทุกข์ในลักษณะเดียวกัน (โยบ 2:10)  ...

Continue reading

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

เกิดวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1985 สัตบุรุษ วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9, 08-7323-9236 อีเมล boyzeeyooh@gmail.com คติพจน์ จงร่าเริงยินดีเสมอ (1ธส 5:16) ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 13 ส.ค. 2011 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม จ.นครปฐม...

Continue reading

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว หน้าที่ปัจจุบัน มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว ที่อยู่ปัจจุบัน มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว โทรศัพท์ 09-9294-1269 อีเมล rangsantms@gmail.com คติพจน์ พระเจ้าคือชีวิตของข้าพเจ้า (Deus vita mea est) หน้าที่ในคณะ ที่ปรึกษาหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท เทววิทยาธรรมทูต (Missiology) ที่ Sacred Heart College เมืองชิลลอง ประเทศอินเดีย...

Continue reading

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน :  ศูนย์คาทอลิกเชียงของ เลขที่ 514 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 พื้นที่แพร่ธรรม :  อ.เชียงของ อ.ขุนตาล อ.พญาเม็งราย อ.เทิง อ.เชียงแสน หน้าที่ปัจจุบัน : เจ้าวัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ หน้าที่ในคณะ  : ที่ปรึกษาคณะฯ และเหรัญญิกคณะฯ คติพจน์ประจำใจ : วิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระเจ้า เพราะพระองค์ ทรงเหลียวแลความต่ำต้อยของข้าพเจ้า peterpao.tms@hotmail.com peterpao.tms Wiboon...

Continue reading