คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 กันยายน ค.ศ. 1976 สังฆมลฑล :  สังฆมณฑลราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน :  วิทยาลัยแสงธรรม (ตึก 5) 20 หมู่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จ. นครปฐม 73110 พื้นที่แพร่ธรรม :  เขตประเทศไทย หน้าที่ในคณะ : สมาชิกคณะ หน้าที่ปัจจุบัน :  ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมประจำประเทศไทย(PMS) , เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต คติพจน์ประจำใจ :  รัก รับใช้ ใฝ่ความจริง ยิ่งเข้าใจ ไม่ตัดสิน   trirong_m@yahoo.com   Trirong Multree  ...

Continue reading

คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม

คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 1788b National Rd.5, Phsar Touch 3, Toul Sangkae, Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia สังฆมลฑล :  วัด น.ยอแซฟ พซาโตจ พนมเปญ St.Joseph parish พื้นที่แพร่ธรรม : Vicariate of Phnom Penh ,North of PPN pastoral sector หน้าที่ปัจจุบัน...

Continue reading

คุณพ่อออกัสติน รชตะ ประทุมตรี

เกิดวันที่ 02 สิงหาคม ค.ศ. 1971 สัตบุรุษ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท สังฆมณฑล สังฆมณฑลนครราชสีมา พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญสเตเฟน เลขที่ 364 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 0-5422-2475, 0-5422-5475, 08-1746-5878 อีเมล augustine.tms@gmail.com คติพจน์ พ่อครับลูกทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อคุณพ่อ (ลก 15:18) หน้าที่ในคณะ อธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศไทย ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 13 ต.ค. 2012...

Continue reading

คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์

คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 สังกัดวัด : วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดคาทอลิกพระเมตตา 819 หมู่ 2 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 พื้นที่แพร่ธรรม : วัดคาทอลิกพระเมตตา เชียงแสน จ.เชียงราย หน้าที่ปัจจุบัน : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย     ไลน์ไอดี : K.TMS ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท : ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร...

Continue reading

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

เกิดวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1985 สัตบุรุษ วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9, 08-7323-9236 อีเมล boyzeeyooh@gmail.com คติพจน์ จงร่าเริงยินดีเสมอ (1ธส 5:16) ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 13 ส.ค. 2011 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม จ.นครปฐม...

Continue reading

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์

เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1970 สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงส์ ต.ลำไทร จ.ปทุมธานี สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หน้าที่ปัจจุบัน อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ 08-1961-8879 อีเมล cha2513@hotmail.com คติพจน์ เมื่อข้าพเจ้าทำทุกสิ่งจบแล้ว ข้าพเจ้าก็เพียงแต่กล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนใช้ธรรมดา ๆ ตนหนึ่งเท่านั้น (ลก 17:10) หน้าที่ในคณะ ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คนที่ 2 และ อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต...

Continue reading

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  9 ธันวาคม ค.ศ. 1962 สังกัดวัด :  วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดนักบุญ ฟรังซิสเซเวียร์ จำปา พนมเป็ญ กัมพูชา พื้นที่แพร่ธรรม : เขตลุ่มแม่น้ำโขง กัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน :  พ่อเจ้าวัด เขต หน้าที่ในคณะ : รองเจ้าคณะ คติพจน์ประจำใจ :   ทำทุกสิ่งด้วยความรัก และรักทุกสิ่งที่เราทำ sripramong1@hotmail.com we016840540   -   -   097-7840540,...

Continue reading

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระเมตตา เลขที่ 819 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทรศัพท์ 0-5377-7583, 08-1751-3554 อีเมล anurak77@gmail.com คติพจน์ ผู้ที่ได้รับการอภัยน้อย ก็ย่อมมีความรักน้อย (ลก 7:47) หน้าที่ในคณะ รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศไทย ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร...

Continue reading

ซิสเตอร์มารีอา กาญจนี ทองอินทร์

เกิดวันที่ 03 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 ต้นสังกัด สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพระมารดาแห่งธรรมทูตไทย บ้านเวียงราชพลี ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 08-9037-4581 คติพจน์ รอยเท้าผู้แพร่ธรรมช่างงดงาม (รม 10:15) ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 08 ธ.ค. 1973 ปฏิญาณตนครั้งแรก 05 พ.ค. 1983 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 16 ก.พ. 2009 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 18 ต.ค. 2009 รับกางเขนเป็นธรรมทูต ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต 18 ก.พ. 2009 - ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่...

Continue reading

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 12 694 301 ไทย : 08-2357-8434 อีเมล sudathip113@hotmail.co.th ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 25 เม.ย. 1987 ปฏิญาณตนครั้งแรก 24 เม.ย. 1996 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 14 ต.ค. 1996 รับกางเขนเป็นธรรมทูต...

Continue reading