คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว หน้าที่ปัจจุบัน มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว ที่อยู่ปัจจุบัน มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว โทรศัพท์ 09-9294-1269 อีเมล rangsantms@gmail.com คติพจน์ พระเจ้าคือชีวิตของข้าพเจ้า (Deus vita mea est) หน้าที่ในคณะ ที่ปรึกษาหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท เทววิทยาธรรมทูต (Missiology) ที่ Sacred HeartCollege เมืองชิลลอง ประเทศอินเดีย...

Continue reading

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระเมตตา เลขที่ 819 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทรศัพท์ 0-5377-7583, 08-1751-3554 อีเมล anurak77@gmail.com คติพจน์ ผู้ที่ได้รับการอภัยน้อย ก็ย่อมมีความรักน้อย (ลก 7:47) หน้าที่ในคณะ รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศไทย   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร...

Continue reading

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉางอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9 , 08-9829-6208 อีเมล pelosin.adriano@gmail.com หน้าที่ในคณะ อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 16 มิ.ย. 1972 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์   ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์ 19 ม.ค. 2011 – ปัจจุบัน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย 01 พ.ค....

Continue reading

พิธีปลงศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2014 ที่ผ่านมา พระอัครสังฆราชหลุย์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีฝั่งศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน สังกัดคณะธรรมทูตไทย   ณ ศาลาปีปิติมหาการุณย์ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่   บราเดอร์วีระชัย แวงวัน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง  รวมอายุ 46 ปี {gallery}anouncement/brveeachai{/gallery}  

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 16

การก่อตั้งกลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน           งานธรรมทูต คืองานประกาศพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าบนแผ่นดินนี้ พระอาณาจักรของ พระเจ้า เราเห็นไม่ได้ แต่ถ้าที่ใดมีกลุ่มคริสตชน นั่นก็เป็นเครื่องหมายที่ทำให้เรามีความหวังที่จะได้เห็น พระอาณาจักรของพระเจ้าตรงนั้น   พระศาสนจักรคือ เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ (ศีลศักดิ์สิทธิ์) ของพระอาณาจักรพระเจ้า           ในเขตวัดที่ผมดูแลอยู่นั้น กำลังมีกลุ่มคริสตชนใหม่เกิดขึ้นสองกลุ่ม กลุ่มที่จะแบ่งปันให้ผู้อ่านฉบับนี้ คือ กลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน

Continue reading

ปี 1996-2001

ปี 1996-2001 พระดำรัสสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 “ ข้าพจ้ารู้สึกขอบคุณพระคุณเจ้าสำหรับบรรดาพระสงฆ์ของคณะธรรมทูตไทย ซึ่งเป็นผลสุกงอมที่พระศาสนจักรได้เพาะปลูกไว้ สมาชิกของคณะฯจึงได้ออกไปป่าวประกาศข่าวดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้าพเจ้าขอฝากการสนับสนุนผ่านพระคุณเจ้าไปยังบรรดานักบวชชาย-หญิงผู้ซึ่ง “มีส่วนในพันธกิจของพระคริสตเจ้าตามที่ได้ถวายตัวแล้วกับพระเจ้า” (Vita Consecrata, n.77) ให้มีความมานะพยายามอีกครั้งที่จะช่วยให้พระอาณาจักรของพระเจ้าเจริญเติบโตขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความกระตือรือร้นในความพยายามประกาศพระวรสารนี้ ต้องถ่ายทอดให้เยาวชนในบ้านเณรและอาราม สนับสนุนให้พวกเขามีการอุทิศตนเองด้วยใจกว้างและกล้าหาญในการเผยแผ่ข่าวดี” (พระดำรัสฯถึงสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยในโอกาส Visit ad limina ค.ศ.1996) “ปัจจุบัน ความพยายามในการประกาศพระวรสารที่เคยเป็นของมิสชันนารีนั้น จะต้องได้รับการปฏิบัติโดยชนชาวเอเชียเป็นอันดับแรก งานเร่งด่วนในการประกาศพระวรสารในประเทศของพวกท่านขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน การอุทิศตนเองที่ร้อนรน และการแสดงออกซึ่งมวลพลังของชาวคาทอลิกไทยทุกคน เช่นเดียวกัน คณะธรรมทูตไทย ซึ่งก่อตั้งไม่กี่ปีมานี้ เป็นผลที่แสดงความเจริญก้าวหน้าแห่งพระศาสนจักรท้องถิ่นของท่าน ควรที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิด เหตุว่าโดยการให้ผู้อื่น จะทำให้ท่านได้รับทุกสิ่งที่ท่านต้องการจากองค์พระคริสตเจ้า” (พระดำรัสฯถึงสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยในโอกาส Visit ad limina ค.ศ.2001)

Continue reading

ปี 1994

ปี 1994 มติที่ สสท.19/1994, 10/10– รับหลักการให้คณะธรรมทูตคาทอลิกแห่งประเทศไทยมีสภาพเป็นคณะ (Society) มิใช่กลุ่มส่งเสริมจิตตารมณ์ธรรมทูต (สามัญ 21-23/03/94 หน้า 22-23) ปี 1994 มติที่ สสท.27/1994, 10/10 – รับรองธรรมนูญของคณะธรรมทูตคาทอลิกแห่งประเทศไทย และให้ทดลองปฏิบัติชั่วคราวเป็นเวลาสามปี โดยแก้ไขเรียบเรียงใช้ภาษาใหม่แล้วส่ง Bureau ก่อนสิ้นปีนี้ (1994) (สามัญ19-22/09/94 หน้า 12)  

Continue reading

ปี 1993

ปี 1993 พระสมณทูตอัลแบร์โต ตรีการิโก้ได้ปราศรัยในสภาฯ เน้นถึงความสำคัญของจิตตารมณ์ ธรรมทูตของพระ ศาสนจักร แจงให้ทราบว่าทางสมณกระทรวงประกาศพระวรสาร พอใจที่เห็นความก้าวหน้าของงานในด้านการจัดตั้งคณะมิสชันนารีของประเทศไทย เฉพาะอย่างยิ่ง ที่มีการดำเนินงานในบ้านเณรใหญ่ของประเทศไทยและมีสนามทำงานกับพวกชาวเขามีข้อตกลงระหว่างคณะธรรมทูตกับสังฆมณฑลที่ส่งธรรมทูตไปทำงาน (สามัญ 14-17ส.ค. 1990 หน้า 29)      ทุกกิจการที่ทำต้องขึ้นกับพระสังฆราชท้องถิ่นนั้นๆ พยายามทำเหมือนกับมิสชั่นนารีในยุคแรกๆทุกประการ. (สามัญ 15-17/03/93 หน้า16) ปี 1993 คณะธรรมทูตเป็นงานของสภาพระสังฆราชตั้งแต่แรกเริ่มแต่เนื่องจาก“ร่าง” ธรรมนูญของคณะยังไม่ได้รับรองจึงทำให้ต้องดำเนินกันต่อๆมาแบบไม่มีธรรมนูญเป็นเกณฑ์ จึงมีปัญหาพอสมควร (สามัญ 15-17 มี.ค. 1993)

Continue reading

ปี 1989

ปี 1989 คณะธรรมทูตคาทอลิกนั้น จะเริ่มดำเนินงานนี้ในบ้านเณรใหญ่ก่อน โดยคุณพ่อดังโตแนลเป็นผู้ดำเนินการ แต่จะไม่ละเลยคนอื่นหรือกลุ่มอื่น โดยไม่มุ่งเฉพาะเณรที่สมัครเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตเท่านั้น แต่มุ่งสร้างสำนึกให้เณรทุกคนตระหนักถึงภารกิจธรรมทูตของตน –  สภาฯมีมติ ให้คุณพ่ออาดรีอาโนเป็นอธิการคณะธรรมทูต ซึ่งกำลังศึกษาแนวทางในการฝึกอบรมธรรมทูต จะอบรมที่วัดแม่พระมหาการุณย์ มีเณรสมัครและได้รับการอนุญาตจากพระสังฆราชของตน (สามัญ 14-17 ส.ค. 1989 หน้า 11 ข้อ 8.1)

Continue reading