พระสังฆราชแห่ง สปป.ลาว เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

          วันที่ 19 ม.ค. 2017 พระสังฆราชทั้งสามแห่ง สปป.ลาว เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่สมาชิกคณะธรรมทูตไทยในการประชุมสมัชชา โอกาสนี้ ท่านทั้งสามได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์อีกด้วย {besps}2017/BishopofLao_19_01_2017{/besps}

Continue reading

พิธีให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตในคณะธรรมทูตไทยของคุณพ่อยุทธนาและคุณพ่อกรณ์

          อีกหนึ่งวันสำคัญที่น่าชื่นชมยินดีของคณะธรรมทูตไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2017 พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ภายหลังบทเทศน์มีพิธีให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตของคุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ และคุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล ซึ่งทั้งสองท่านเป็นพระสงฆ์แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะฯ ลำดับที่ 15 และ 16 โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะฯ ร่วมกับสมาชิกคณะฯ และสมาชิกผู้ร่วมงานเป็นสักขีพยานในพิธีเช้าวันนี้ที่วัดน้อยบ้านแห่งพระเมตตา วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา           ทำความรู้จัก คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์          ทำความรู้จัก คุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล {besps}2017/VowofKornandBoy_18_01_2017{/besps}

Continue reading

พิธีให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกของ บร.อภิชาติ

          อีกหนึ่งในความก้าวหน้าของคณะธรรมทูตไทย ในพิธีบูชาขอบพระคุณระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2017 มีพิธีให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกของ บร.อภิชาติ นามวงษ์ และพิธีรื้อฟื้นการให้คำมั่นสัญญาของ บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์  โดยคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยเป็นประธานในพิธี ณ วัดน้อยบ้านแห่งพระเมตตา วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของคุณพ่อสมาชิกคณะ ซิสเตอร์ สามเณร และผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีสำคัญวันนี้           ทำความรู้จัก บร.อภิชาติ นามวงษ์          ทำความรู้จัก บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ {besps}2017/VowofKinandChai_16_01_2017{/besps}

Continue reading

งานวันครอบครัวธรรมทูตประจำปี 2017

          เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2017 คณะธรรมทูตไทย จัดงาน “วันครอบครัวธรรมทูต” พูดคุยเสวนาร่วมกันระหว่างคุณพ่อสมาชิก ซิสเตอร์ สามเณร และซิสเตอร์อดีตผู้ร่วมงานของคณะตั้งแต่ยุคแรกเริ่มการก่อตั้งคณะเมื่อกว่า 25 ปีก่อน 2 ท่านจากคณะพระกุมารเยซู ณ วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณแม่อธิการสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย และคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ มาร่วมเสวนาในโอกาสนี้ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองในแบบครอบครัวธรรมทูต {besps}2017/TMS_Family_16_01_2017{/besps}

Continue reading

คณะธรรมทูตไทยจัดการเข้าเงียบประจำปี 2017 และประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ

          คณะธรรมทูตไทย จัดการเข้าเงียบประจำปี 2017 ของสมาชิกทุกคนที่ทำงานในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา และลาว ภายใต้หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดี จิตตารมณ์ความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวธรรมทูต และการทุ่มเทในการทำงานเพื่อการประกาศข่าวดี” ระหว่างวันที่ 9-23 ม.ค. 2017 ณ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้เทศน์ในการเข้าเงียบ           เป็นพิเศษสำหรับปีนี้ที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ เพื่อเลือกตั้งอธิการเจ้าคณะฯ ท่านใหม่และคณะที่ปรึกษาชุดใหม่ พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการทำงานธรรมทูต แบ่งปันประสบการณ์การทำงานธรรมทูต แก้ไขปรับปรุงธรรมนูญของคณะฯ และกำหนดแนวทางการทำงานของคณะฯ ในอนาคตอีกด้วย           โอกาสนี้...

Continue reading

คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1982 สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ที่อยู่ปัจจุบัน วัดเซนต์หลุยส์ เลขที่ 215/2 ถนนสาทรใต้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2211-0220, 0-2213-0199, 08-4645-4654 อีเมล gu_korn14@hotmail.com คติพจน์ มิใช่ข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่เป็นพระคริสต์ทรงดำรงชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า (กท 2:20)   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 15 ส.ค. 2009 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรมจ.นครปฐม...

Continue reading

ให้คำมั่นการให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตครั้งแรก

       18 ม.ค. 2017 อีกหนึ่งวันสำคัญที่น่าชื่นชมยินดี ของ คณะธรรมทูตไทย วันนี้พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกียรติเดินทางมา   เป็นประธาน พิธีบูชาขอบพระคุณ ภายหลังบทเทศน์ มีพิธีให้คำมั่นสัญญา ตลอดชีวิต ของ คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ และคุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล ซึ่งทั้ง  สองท่านเป็นพระสงฆ์ แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะฯ ลำดับที่ 15 และ 16     โดยมี คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะฯ   ร่วมกับสมาชิกคณะฯ และสมาชิกผู้ร่วมงานเป็นสักขี พยานในพิธีเช้าวันนี้ที่วัดน้อย บ้านแห่งพระเมตตา วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จังหวัดฉะเชิงเทราครับ       ขอขอบคุณข่าวและภาพจากเฟสบุ๊คคุณพ่อรังสรรค์  สมาชิกคณะธรรมทูตไทย มา ณ โอกาสนี้ ด้วยครับ{besps}2017/vowofkonandboy{/besps}

Continue reading

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เข้าคำนับ ฯพณฯ มีชัย กิจบุญชู โอกาสปีใหม่ 2017

          วันที่ 6 ม.ค. 2017 คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย นำสามเณรใหญ่ของคณะ 7 คน เข้าพบพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมด้วยคุณพ่อศวง ศุระศรางค์ และคุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม ผู้แทนพระสงฆ์อาวุโส เพื่อคำนับขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 2017 ณ บ้านอับราฮัม อ.สามพราน จ.นครปฐม           โอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้ให้โอวาทข้อคิดและกำลังใจแก่สามเณรใหญ่ทุกคน โดยเฉพาะกระแสเรียกการเป็นธรรมทูต และการทำงานประกาศข่าวดีในอนาคตเป็นพิเศษด้วย {besps}2017/BanAbraham_06_01_2017{/besps}

Continue reading

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เข้าคำนับ ฯพณฯ เกรียงศักดิ์ โอกาสขึ้นปีใหม่ 2017

          วันที่ 5 ม.ค. 2017 เวลา 11.00 น. คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย นำบรรดาสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย และผู้เตรียมตัวเข้าเป็นสามเณรใหญ่ รวม 10 คน เข้าพบพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อคำนับขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 2017 ณ สำนักพระสังฆราช อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ           โอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้ให้โอวาทและกำลังใจทั้งด้านการเรียนและกระแสเรียกธรรมทูตแก่ทุกคนที่เข้าพบขอพระจากพระคุณเจ้าด้วย {besps}2017/Assump_05_01_2017{/besps}

Continue reading

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

เกิดวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1985 สัตบุรุษ วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉางอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9, 08-7323-9236 อีเมล boyzeeyooh@gmail.com คติพจน์ จงร่าเริงยินดีเสมอ (1ธส 5:16)   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 13 ส.ค. 2011 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรมจ.นครปฐม...

Continue reading