กิจการงานธรรมทูต

      ในโอกาสฉลองพระคริสต์แสดงองค์ ณ วัดนักบุญมาร์ติน กำปงจำลอง  มีโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่ 4 ท่าน (ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลมหาสนิท) โดยคุณพ่อนิกร ประสูตรแสงจันทร์ คณะธรรมทูตไทย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด {besps}2015/kompongchomlong{/besps}