กิจกรรมเมตตากรุณาต่อคนป่วยและคนพิการเขตวัดคุณพ่อวีระชัย ศรีประมง

ปีปิติมหาการุณย์ทางวัดเขตลุ่มแม่น้ำโขงคุณพ่อวีระชัย ศรีประมง และคุณพ่อนิกร ประสูตรแสงจันทร์ ได้ทำกิจกรรมแสดงความรักและเมตตากรุณาต่อคนป่วยและคนพิการ ซึ่งอยู่ในชุมชนวัด{besps}2016/weerachai{/besps}