วันรณรงค์ถุงทานเพื่อการประกาศข่าวดีของคณะธรรมทูตไทย วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2018

          ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชน ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานแพร่ธรรมของ “คณะธรรมทูตไทย” ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 ตามที่ “คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต” ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดให้วันอาทิตย์แรกในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันรณรงค์ถุงทานเพื่อการประกาศข่าวดี” ของคณะธรรมทูตไทย

          “คณะธรรมทูตไทย” จัดตั้งขึ้นและดำเนินงานภายใต้ “สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย” เป็นกลุ่มพระสงฆ์จากสังฆมณฑลต่าง ๆ ของประเทศไทย ที่อุทิศชีวิตเพื่อทำงานประกาศข่าวดี แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 28 ปีแล้ว

          ปัจจุบันมี “คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน” เป็นอธิการเจ้าคณะ มีสมาชิกที่ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต 19 คน สมาชิกผู้ร่วมงานที่เป็นพระสงฆ์และซิสเตอร์ 11 ท่าน รวมทั้งมีสามเณรและผู้สนใจ 21 คน โดยทำงานแพร่ธรรมในสังฆมณฑลเชียงใหม่ของไทย ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และล่าสุดเพิ่งเปิดสนามงานใหม่ที่ประเทศไต้หวัน