โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 4

โครงการอบรมพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง เพื่อการธรรมทูต

และผู้ที่สนใจในงานประกาศพระวรสาร รุ่นที่ 4

(Priest Religious Missionary Program)