วันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2019


          ตามที่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต ใน สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้วันอาทิตย์แรก ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี” ของคณะธรรมทูตไทย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

          จึงขอความกรุณาจากพี่น้องที่รักทุกท่าน ได้ร่วมบริจาคถุงทาน สำหรับกิจการของคณะธรรมทูตไทย ในพิธีมิสซาวันอาทิตย์นี้ ทุกรอบ ของวัดทุกแห่งทั่วประเทศไทย… เพื่อสนับสนุนงานประกาศข่าวดีของคณะฯ แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า จะได้บรรลุผลตามพระประสงค์ของพระเจ้า โดยอาศัยน้ำใจดีของพี่น้องคาทอลิกไทยครับ

          อนึ่ง คณะธรรมทูตไทย ดำเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราชฯ เป็นคณะชีวิตแพร่ธรรมที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เพียงแห่งเดียวในปัจจุบัน… โดยในปี 2019 นี้ คณะฯ มีสมาชิกที่เป็นพระสงฆ์และสังฆานุกร 20 องค์ ผู้ร่วมงานที่เป็นพระสงฆ์ 2 องค์ ซิสเตอร์ 7 ท่าน และสามเณรใหญ่ 9 ท่าน… ทำงานแพร่ธรรมในสังฆมณฑลเชียงรายของประเทศไทย รวมทั้งประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และไต้หวัน