No comments yet

ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์

 ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์

เกิดวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1969
ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา
หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดกระแจะ และวัดคะซึม ประเทศกัมพูชา
ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia.
โทรศัพท์

กัมพูชา : +855 12 429 609
ไทย : 08-2727-3485
อีเมล kanlayasihm@gmail.com
คติพจน์

เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเรา เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ
เราจะอยู่กับเจ้า (อสย 43:2)
 
ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช
25 มี.ค. 1993 ปฏิญาณตนครั้งแรก
25 มี.ค. 1999 ปฏิญาณตนตลอดชีพ
19 ต.ค. 2001 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย
19 ต.ค. 2001 รับกางเขนเป็นธรรมทูต
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต
ระหว่างปี 2001 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่มิสซังบัดตัมบอง
ระหว่างปี 2001 – 2014

ช่วยงานด้านคำสอน และงานอภิบาลเด็ก เยาวชน
และอนุบาล หมู่บ้านกัมปงโก จ.กำปงทม
ระหว่างปี 2001 – 2014 ผู้ประสานงานฝ่ายอนุบาลของมิสซังบัดตัมบอง
ระหว่างปี 2014 – ปัจจุบัน ช่วยงานแพร่ธรรมและงานด้านคำสอนใน จ.เสียมเรียบ

Post a comment