โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่แสงธรรม ปี 2011

โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่สามเณราลัยแสงธรรม
ปีฝึกงานอภิบาลและแพร่ธรรม 2011