โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่แสงธรรม ปี 2010

โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่สามเณราลัยแสงธรรม
ปีฝึกงานอภิบาลและแพร่ธรรม 2010