โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่แสงธรรม ปี 2009

โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่สามเณราลัยแสงธรรม
ปีฝึกงานอภิบาลและแพร่ธรรม 2009