เอกสารรับรองการเลือกตั้งและมอบอำนาจแก่อธิการเจ้าคณะธรรมฑูตไทยใหม่