เชิญร่วมยินดีกับสามเณรคณะธรรมทูตไทย รับแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ ผู้ช่วยพิธีกรรม

  

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญท่านร่วมโมทนาคุณพระเจ้า
สมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ และร่วม
แสดงความยินดี กับ สามเณรคณะธรรมทูตไทย ที่จะ
เข้ารับการแต่งตั้ง เป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ และผู้ช่วยพิธี
กรรม ในพิธีสำคัญวันเดียวกันนี้ จำนวน 2 คน ได้แก่

1. บราเดอร์ยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์
สัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม

2. บราเดอร์ยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์
สัตบุรุษวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง
รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์-ผู้ช่วยพิธีกรรม

โอกาสนี้ พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุข
สังฆมณฑลนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2016 เวลา 10.00 น.
ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม
ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม