วันรณรงค์ถุงทานเพื่อการประกาศข่าวดีของคณะธรรมฑูตไทย

          วันรณรงค์ถุงทานเพื่อการประกาศข่าวดีของคณะธรรมฑูตไทย ร่วมกับคณะธรรมฑูตไทย ขอเชิญคริสตชนทุกคนร่วมในการกประกาศข่าวดี ด้วยการใส่ถุงทาน ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566..