ขอคำภาวนาและเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณออนไลน์

🙏  ขอคำภาวนาและเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณออนไลน์ เพื่อเทิดเกียรติพระนางมารีย์ มารดาแห่งกระแสเรียก
และพิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม ของสามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง สัตบุรุษ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

โดยพระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.2021
เวลา 10.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่
สามเณราลัยแสงธรรม
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ : สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook บ้านเณรใหญ่แสงธรรม