พิธีมิสซาและวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์

          ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณประจำวัน และวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ “สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์” สมาชิกคณะธรรมทูตไทย (TMS) สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 – 14 มกราคม 2019 ณ วัดนักบุญเปโตร และศาลาสันติสุข อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
{besps}2019/2019-01-14{/besps}