พิธีบวชพระสงฆ์

คณะธรรมทูตไทย ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ของ 
 
1. สังฆานุกรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง TMS. (คณะธรรมทูตไทย) สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
2. สังฆานุกรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว TMS. (คณะธรรมทูตไทย) สัตบุรุษวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ
 
พิธีบวชพระสงฆ์จะกระทำในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2023 เวลา 10.00 น.  อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่