พิธีกรรมต่างๆช่วงมหาพรตและปัสกาของธรรมทูตไทย ณ เชียงของ จังหวัดเชียงราย

คุณพ่อรังสัตน์ ภานุรักษ์ ณ ศููนย์เชียงของ จังหวัดเชียงราย  {besps}picture/2015-2016/frrungsunlent{/besps}