พิธีกรรมต่างๆช่วงมหาพรตและปัสกาของธรรมทูตไทย ณ พนมเปญ

พ่อชัยชัย รวมอร่าม ณ วัดนักบุญมารี มักดาลา พนมเปญ กัมพูชา {besps}picture/2015-2016/frden{/besps}