ปี 1998

ปี 1998 สภาฯเห็นชอบให้มีสมาชิกถาวรของคณะธรรมทูตฯได้ (สามัญ 23-25 มี.ค. 1998หน้า 7,17)