ปี 1994

ปี 1994 มติที่ สสท.19/1994, 10/10– รับหลักการให้คณะธรรมทูตคาทอลิกแห่งประเทศไทยมีสภาพเป็นคณะ (Society) มิใช่กลุ่มส่งเสริมจิตตารมณ์ธรรมทูต (สามัญ 21-23/03/94 หน้า 22-23)

ปี 1994 มติที่ สสท.27/1994, 10/10 – รับรองธรรมนูญของคณะธรรมทูตคาทอลิกแห่งประเทศไทย และให้ทดลองปฏิบัติชั่วคราวเป็นเวลาสามปี โดยแก้ไขเรียบเรียงใช้ภาษาใหม่แล้วส่ง Bureau ก่อนสิ้นปีนี้ (1994) (สามัญ19-22/09/94 หน้า 12)