ปี 1989

ปี 1989 คณะธรรมทูตคาทอลิกนั้น จะเริ่มดำเนินงานนี้ในบ้านเณรใหญ่ก่อน โดยคุณพ่อดังโตแนลเป็นผู้ดำเนินการ แต่จะไม่ละเลยคนอื่นหรือกลุ่มอื่น โดยไม่มุ่งเฉพาะเณรที่สมัครเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตเท่านั้น แต่มุ่งสร้างสำนึกให้เณรทุกคนตระหนักถึงภารกิจธรรมทูตของตน

–  สภาฯมีมติ ให้คุณพ่ออาดรีอาโนเป็นอธิการคณะธรรมทูต ซึ่งกำลังศึกษาแนวทางในการฝึกอบรมธรรมทูต จะอบรมที่วัดแม่พระมหาการุณย์ มีเณรสมัครและได้รับการอนุญาตจากพระสังฆราชของตน (สามัญ 14-17 ส.ค. 1989 หน้า 11 ข้อ 8.1)