ปี 1988

ปี 1988 พระสมณทูตแจ้งให้ทราบว่า กระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ ขอให้ดำเนินการต่อเรื่อง”คณะธรรมทูตในประเทศไทย” คณะกรรมการงานธรรมทูตกำลังพิจารณาร่างระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย (สามัญ23-26 ก.พ. 1988 หน้า 6 และหน้า 14 ข้อ 5)