ประชุมคณะธรรมทูตไทยที่ทำงานในประเทศกัมพูชา

    ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฏาคม 2015 ที่ผ่านมาคณะธรรมทูตไทยแขวงกัมพูชา ได้จัดการประชุมและเข้าเงียบที่ศูนย์คาทอลิก พนมเป็ญทะเมย เนื้อหาเพื่อพิจารณาธรรมนูญของคณะว่าเราได้ทำมากน้อยขนาดไหน และตรงจุดใดไม่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยก็ได้มีการแก้ไขไปในบางจุด ประเด็นที่น่าสนใจคือ  เราธรรมทูตควรเข้าถึงคนยากจน คนที่อยู่ชายขอบสังคมให้มากขึ้น   นอกจากนี้ยังได้พบปะกับพระสังฆราชโอลิเวีย ประมุขมิสซังพนมเป็ญ พระคุณเจ้าได้ให้แนวคิดคือ เรื่องการเปิดวัดสำหรับทุกคน ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะคนยากจน คนพิการ คนป่วย {besps}2015/meetingwithadiano{/besps}