บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกร รชตะ ประทุมตรี

          พระสงฆ์องค์ที่ 20 ของสังฆมณฑลนครราชสีมา องค์ที่ 12 ของคณะธรรมทูตไทย และองค์ที่ 6 ที่เป็นสัตบุรุษวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท กับหลายปีที่รอคอย

         เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2013 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกร รชตะ ประทุมตรี สัตบุรุษวัดฯ โดยช่วงเช้าก่อนพิธี มีการแห่รอบหมู่บ้านโดย พระคุณเจ้าฯ และคุณพ่ออาดรีอาโน อธิการคณะธรรมทูตไทย นั่งบนรถแห่ง ตามด้วยสังฆานุกรซึ่งนั่งบนหลังช้าง มีขบวนสาวงามรำฟ้อนแสดงความยินดี ก่อนที่จะเริ่มพิธีบูชาในเวลา 10:00 น. ในอากาศที่สดใส หลังพิธีบวช พระคุณเจ้าฯ กล่าวแสดงความยินดีและรับรองคุณภาพของพระสงฆ์ใหม่  พระสงฆ์ใหม่กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้ เป็นบทกลอน {gallery}picture/2012-13/ordaintobepriestofratchata{/gallery}