บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 36

มรณสักขี พลังแห่งความเชื่อของพระศาสนจักร           ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรคาทอลิกเราอย่างหนึ่ง ก็คือ การเคารพบรรดามรณสักขี เรื่องนี้เกี่ยวข้อความเชื่อตอนหนึ่งที่ว่า “ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์” และทางลัดของการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์คือ “การเป็นมรณสักขี” กล่าวคือ การยอมสละชีวิตเพื่อความเชื่อ… {besps}documents/frdenarticle/article36{/besps}

Continue reading

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 35

เชื่อมสัมพันธ์อ้ายน้อง ลาว&กัมพูชา           โอกาสครอบรอบ 25 ปีกลุ่มคริสตชนนักบุญยอแซฟ พนมเปญ ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นปีเตรียม ผมได้จัดแสวงบุญไปที่ไทย ที่สังฆมณฑลจันทบุรี ปีนี้ผมได้เลือกเส้นทาง ที่ไม่คิดว่าจะง่าย คือ “ประเทศลาว” พระศาสนจักรในประเทศนี้ ถือว่าอยู่ในระบบที่ยังควบคุม กิจกรรมต่างของ พระศาสนจักรอยู่ เป้าหมายของการมา คือ การแสวงบุญ การเยี่ยมเยียนดูงาน การมีชีวิตกลุ่ม ร่วมกัน ผมได้เตรียมการนี้มาหลายเดือนทีเดียว {besps}documents/frdenarticle/article35{/besps}

Continue reading

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 34

ปัสกาและปีใหม่ไทยลาวเขมร           ผ่านไปอย่างรวดเร็วสำหรับวันหยุดยาวประจำปีอย่างเป็นทางการ คือวันสงกรานต์ หรือวัน ปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นถือว่าเป็นวันปีใหม่ของชาวลาว พม่า และกัมพูชาด้วย สำหรับไทยเรา นอกจากจะ มีบรรยากาศของกระแสบุพเพสันนิวาส ช่วยหนุน ให้มีการแสดงออกทางประเพณีไทยโบราณอย่าง มากแล้ว อย่างเช่น การแต่งกาย การพูดจา แต่ก็ยังทำให้เกิดประเพณีทางสังคมต่างๆตามมาด้วย เช่น การเดิน ทางท่องเที่ยว การเยี่ยมเยียนพ่อแม่ญาติพี่น้อง การจับจ่ายซื้อของฝาก เป็นต้น {besps}documents/frdenarticle/article34{/besps}

Continue reading

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 33

บุพเพสันนิวาส           คำนี้พวกเราคงได้ยินมานานแล้ว และตอนนี้กำลังมีละครดังกำลังใช้ชื่อเรื่องนี้ แม้แต่ในประเทศ กัมพูชา ก็มีบางคนเอาบางตอนมาแปลเป็นภาษากัมพูชาแล้วก็มี คำนี้ มีเหมือนกันในภาษากัมพูชา คือคำว่า បុព្វេសន្និវាស (อ่านว่า บุบเปซอนนิเวียะฮฺ) ความหมายมีเหมือนกันครับ เป็นคำที่รับมาจากภาษาบาลี ว่า ปุพฺเพสนฺนิวาส (อ่านว่า ปุบ-เพ-สัน-นิ-วา-สะ). ปุพฺเพ (อ่านว่า ปุบ-เพ) แปลว่า ก่อน แรก เบื้องต้น เบื้องหน้า. สนฺนิวาส (อ่านว่า สัน-นิ-วา-สะ) แปลว่า อยู่ร่วม. บุพเพสันนิวาส แปลว่า การเคยอยู่ร่วมกัน หมายถึง การเคยอยู่รวมกันในชาติก่อน หมายเอาเฉพาะผู้ที่เคยอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากัน ตรงกับที่ใช้ใน ภาษาไทยทั่วไปว่า การเป็นเนื้อคู่กัน {besps}documents/frdenarticle/article33{/besps}

Continue reading

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 32

ฤดูสี่สิบวัน (เทศกาลมหาพรต)           เดือนกุมภาพันธ์ปี 2018 นี้ เราเริ่มเทศกาลมหาพรต ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ สำหรับชาวโลก ถือว่า เป็นวันแห่งความรัก แต่สำหรับคริสตชนวันนี้เป็นวันที่เรากำลังแสดงความรักเหมือนกัน แต่เป็นวันที่ เราแสดงความรักต่อพระเยซูเจ้า ด้วยการเตรียมตัวร่วมเดินทางในเทศกาลมหาพรต โดยการ “รับเถ้า” ซึ่งเป็นการประกาศว่า เราได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการแก้ไขตัวเอง ด้วยการ ดำเนินชีวิตตามพระวรสารคือ การทำทาน การภาวนา และการอดอาหาร {besps}documents/frdenarticle/article32{/besps}

Continue reading

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 31

เราต้องเติบโต           เป็นความจริงที่ว่า หลายปีที่ผ่านมา กับวันเวลาที่ผ่านไป คณะธรรมทูตของเราระยะหลังๆ นี้ กำลังมีเครื่องหมายของความเจริญเติบโต เช่น ปี 2017 ที่ผ่านมา หลังจากการประชุมสมัชชาใหญ่ เราได้เปิดสนามงานใหม่ที่ประเทศไต้หวัน ในปี 2018 นี้ พวกเราได้สมาชิกเพิ่มอีกสองท่าน ที่ได้เป็น สมาชิกถาวรของคณะธรรมทูต ผ่านทางการให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพ คือ บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ จากวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ บร.อภิชาติ นามวงศ์ จากวัดพระหฤทัยขลุง จ.จันทบุรี เป็นสมาชิกคนที่ 18 และ 19 ตามลำดับ {besps}documents/frdenarticle/article31{/besps}

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 30

มรณสักขีในประเทศกัมพูชา           ความเชื่อคาทอลิกได้เข้ามาสู่แผ่นดินประเทศกัมพูชา ในปี 1555 ผ่านทางบรรดาธรรมทูตจาก ต่างชาติคนแรกในอาณาจักร คือ นักบวชดอมินิกัน ชาวโปรตุเกส ชื่อ กัสปาดาครูส(Gaspar da Cruz)ในสมัยพระบาทองค์จันทร์ ซึ่งมีราชธานี อยู่ที่กรุงลงแวก(ทางเหนือของกรุงพนมเปญปัจจุบัน) พระศาสนจักรในประเทศกัมพูชาก็ค่อยๆ ก่อร่างสร้างตัว เริ่มคริสตชนชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้ ร้อยปีต่อมาคือในศตวรรษที่ 17มีชาวต่างชาติสามกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาอยู่ใน กัมพูชาด้วยเหตุผลต่างๆกันไป ได้แก่ คริสตชนชาวญี่ปุ่น ชาวอินโดนีเซีย และชาวเวียดนาม{besps}documents/frdenarticle/acticle30{/besps}

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 29

เสริมพลังฝ่ายจิตก่อนออกสู่พันธกิจ           สำหรับชีวิตธรรมทูต สิ่งท้าทายอีกอย่างหนึ่งคือ การพยายามมีชีวิตฝ่ายจิต ที่ยึดพระเยซูเจ้า เป็นศูนย์กลางเสมอ ในพระธรรมนูญ ข้อ D. 23 ได้กล่าวไว้ว่า“1. ดังที่พวกอัครสาวกได้กระทำ เราจะให้ การภาวนามาเป็นอันดับแรก ซึ่งจะต้องเป็นจิตวิญญาณของการแพร่ธรรมของเรา เราพยายามที่จะเชื่อม การงาน และการภาวนาอาศัยการเสวนากับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ” และในข้อ 5กล่าวว่า “ทั้งในชีวิต ส่วนตัวและของหมู่คณะ จะต้องมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในชีวิตภาวนาของพระศาสนจักรท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโอกาสที่มีความหมายและเทศกาลที่สำคัญของปีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เพื่อรักษา ความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรท้องถิ่น และบทบาทพิเศษของพวกเราในพระศาสนจักรนั้นๆ”รวมทั้งในข้อ๖. เพิ่มเติมอีกว่า “สมาชิกต้องถือช่วงเวลาเข้าเงียบประจำปีอย่างสัตย์ซื่อ”{besps}documents/frdenarticle/acticle29{/besps}

Continue reading