บทความของซีสเตอร์เซเวียร์

เมื่อตื่นนอน ก่อนทำงาน ก่อนเข้านอน

“จงมอบทุกสิ่งแด่พระเป็นเจ้า และพระองค์จะทำทุกสิ่งเพื่อท่าน.

จงวางใจพระเจ้าเถิดจะเกิดผล     กระทำตนสุดดีที่ปรารถนา

จะอยู่เย็นเป็นสุขทุกเวลา                      ไร้โรคาพาลภัยไกลมลทิน

 

          จงเสาะหาความสุขใจในพระเจ้า  ด้วยการเฝ้าสรรเสริญเป็นนิจศีล

พระองค์จะประทานให้ดั่งใจจินต์           ให้ท่านยินดียิ่งสิ่งประทาน

          จงถวายตัวแด่พระเจ้าไว้              จงวางใจจงรักเป็นหลักฐาน

แล้วพระองค์จะทรงดลบันดาล              ให้ผลงานดีนี้ชื่นชวน

          ปรากฏเห็นเด่นแจ้งดดุจแสงสว่าง ส่องกระจ่างโรจน์แรงทุกแหล่งถ้วน

ความชอบธรรมของท่านนั้นใช่มั่นคง      จักปลอดปลงไม่ทนนาน

                                                                             สดด.37:2-11

จงหลีกหนีความชั่ว จงแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกกาลเทศะทุกๆวันเวลา และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน ถ้าท่านนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์