“งานอภิบาลในยุคโควิด 19” (man with halo)

ชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนาออนไลน์
โครงการเวทีทรรศนะ ในหัวข้อ…

“งานอภิบาลในยุคโควิด 19” (man with halo)

พูดคุยกับวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่

1. บร. ชาตรี บุดดีด้วง (บร.หุ่น)
หัวหน้าสามเณรคณะธรรมทูตไทย

2. บร. พรสรร สิงห์ชัย (บร.นาว)
ประธานชมรมประชาสัมพันธ์
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

3. บร. วีรชัย หน่อพอ (บร.วี)
ประธานสามเณรใหญ่แห่ง
สังฆมณฑลเชียงใหม่