งานอภิบาลและแพร่ธรรมเขตพระตะบอง

ซิสเตอร์ เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

 

ซิสเตอร์ มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

 

ซิสเตอร์ กัลยา ฉัตรบรรยงค์