ค่ายกิเดโอน วัดแม่พระมหาการุณย์

ค่ายกิเดโอน วัดแม่พระมหาการุณย์

ค่ายกิเดโอน วัดแม่พระมหาการุณย์   จังหวัดนนทบุรี