คุณพ่ออาดรีอาโน ได้รับเลือกให้เป็นอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยอีกหนึ่งวาระ

          วันที่ 20 ม.ค. 2017 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบคณะธรรมทูตไทย ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และเป็นผู้รับรองการเลือกตั้งอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยท่านใหม่ โดยคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกหนึ่งวาระ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี นับจากวันนี้เป็นต้นไป

{besps}2017/NewSuperior_20_01_2017{/besps}