ขอเชิญร่วมวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ และพิธีปลงศพ สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์


          คณะธรรมทูตไทย (TMS) ขอเรียนเชิญพี่น้องที่รักทุกท่าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประจำวัน และพิธีปลงศพ “สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์” สมาชิกคณะธรรมทูตไทย สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ