ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสบวชพระสงฆ์ของ สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูนทรัพย์ ลีนานุรักษ์