ขอเชิญร่วมพิธีบวชสังฆานุกร และพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ ของสามเณรคณะธรรมทูตไทย 5 ท่าน


          คณะธรรมทูตไทย (TMS) ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และร่วมพิธีบวชสังฆานุกรของสมาชิกคณะธรรมทูตไทยที่ได้ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพแล้ว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

          1. บร.ยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์
          สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

          2. บร.ยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์
          สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่

          นอกจากนี้ ยังมีสามเณรใหญ่ชั้นเทววิทยาของคณะธรรมทูตไทย จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

          1. บร.ยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์
          สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

          2. บร.มัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว
          สังกัดอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

          3. บร.อันโตนีโอ รติ พรหมเด่น
          สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

          ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

          จากนั้น ในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว ขอเชิญสมาชิกครอบครัวธรรมทูตไทย (TMF) ทุกท่าน ร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อเตรียมงานวันครอบครัวธรรมทูตไทย ประจำปี 2019 การจัดโครงการเดินทางไปแสวงบุญร่วมกัน และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิก ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน