ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ สังฆานุกรยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์


          คณะธรรมทูตไทย (TMS) ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง 75 ปี มรณกรรมของ “บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง” องค์อุปถัมภ์ของคณะฯ และร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ “สังฆานุกรยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์” สมาชิกคณะธรรมทูตไทย สัตบุรุษวัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ขลุง

          ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 เวลา 10.00 น. โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในฐานะผู้ปกครองคณะธรรมทูตไทย ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

          ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม