ขอเชิญรับฟังการบรรยายหัวข้อ ‪‎ชีวิตจิตธรรมทูต‬ โดยคุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์

ขอเชิญพี่น้องที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
หัวข้อ “ชีวิตจิตธรรมทูต” โดยบาทหลวงคมทวน
สุขสุทิพย์ พระสงฆ์ “คณะธรรมทูตไทย” ในวันที่
18 มิ.ย.2016 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ อาคาร
คาทอลิกแพร่ธรรม อาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก
กรุงเทพฯ… สำรองที่นั่งภายใน 15 มิ.ย. นะครับ