ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรอันโตนิโอ รติ พรหมเด่น

ชื่อ-นักบุญ  อันโตนิโอ รติ นามสกุล พรหมเด่น
วันเดือนปีเกิด   7 มีนาคม 2532
สังกัดวัดพระคริสตราชา ปะตง
สังฆมณฑลจันทบุรี
บิดาชื่อนายเรียง พรหมเด่น
มารดาชื่อนางกัลยาณี พรหมเด่น (เสียชีวิต)
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านปะตง จ.จันทบุรี
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปรัชญาศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปัจจุบันกำลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 / 2020 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทวจริยธรรม
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
1) 18 สิงหาคม 2018ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติดสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
2) 17 สิงหาคม 2019ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี
คติพจน์ถ้าเรารักกัน พระเจ้าย่อมดำรงอยู่ในเรา (1ยน 4:12)

คณะธรรมทูตไทย ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาสบวชพระสงฆ์ ของ

สังฆานุกร อันโตนิโอ รติ พรหมเด่น (บร.เกมส์)

สัตบุรุษวัด พระคริสตราชา ปะตง

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2022 เวลา 10.00 น.

ณ วัดเเม่พระแห่งมวลชนนานาชาติ เชียงของ จ.เชียงราย

โดย พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

ขอคำภาวนาเเละกำลังใจจากพี่น้องทุกท่านสำหรับ บร.เกมส์ เพื่อจะได้เป็นพระสงฆ์ที่ดีและศักดิ์สิทธิ์ตลอดไปครับ