No comments yet

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

เกิดวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1976
สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน

สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล poonsub_lee@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เอกคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี

ภาษาศาสตรบัณฑิต (เอกการศึกษา) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
18 ส.ค.2018

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
17ส.ค.2019   รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราชฟิลิป รรจง ไชยรา  พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี
9 ม.ค. 2021  รับการบวชเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
01 ม.ค. 2012 -  01ม.ิ.ย.2012                                                                                               วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
01 มิ.ย. 2013 - 13 ธ.ค. 2015 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
21 ธ.ค. 2015 - 03 ม.ค. 2016 วัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
09 ม.ค. 2016 - 19 ก.พ. 2017 วัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร
01 เม.ย.2017 - 10 เม.ย. 2017 วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู
11 เม.ย. 2017 - 26 พ.ค. 2017 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
27 พ.ค.2017-18 มี.ค.2018 สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา
21 มี.ค. 2018 - 30 เม.ย. 2018 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
23 มิ.ย. 2018 - 24 ก.พ. 2019 อภิบาลชาวชุมชนกองขยะหนองแขม ถนนพุทธมณฑล สาย 3 กรุงเทพฯ

วัดประจำอารามคาร์แมล สามพราน และสอนภาษาไทยแรงงานชาวเมียนมาร์       ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

24 มี.ค. 2019 - 14 พ.ค. 2019 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
22 มิ.ย. 2019 – 29 ก.พ. 2020 วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว
14 พ.ย. 2020 – 1 ม.ค. 2021 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Post a comment