No comments yet

ติดต่อคณะธรรมทูตไทย

ศูนย์กลางชั่วคราวคณะธรรมทูตไทย
วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9

ติดต่อคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน
อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย
โทรศัพท์ 08-9829-6208
อีเมล pelosin.adriano@gmail.com

 

Post a comment