บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 26

ออกไปเพื่อเพาะปลูกความเชื่อ           “อปอลโลเป็นใคร เปาโลเป็นใคร ทั้งสองคนเป็นผู้รับใช้ที่นำความเชื่อมาให้ท่าน ต่างก็ทำตามที่ องค์พระผู้เป็นเจ้ากำหนด ข้าพเจ้าเป็นผู้ปลูก อปอลโลเป็นผู้รดน้ำ แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้บันดาลให้เติบโต ขึ้น”(1คร. 3:5-6) โดยปกติแต่ละวัด จะมีการสอนคำสอน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในประเทศกัมพูชา เรามีโรงเรียน คาทอลิกน้อยมาก ดังนั้นการสอนคำสอน จึงเป็นการอบรมในวัดเสียส่วนใหญ่ ไม่ได้เรียนคำสอนใน โรงเรียน และโดยปกติถ้าเป็นคำสอนผู้ใหญ่นั้น เราก็จะเรียนกันเป็นปีๆ เพราะอาทิตย์หนึ่งเราพบกันประมาณชั่วโมงหนึ่งเท่านั้น และเมื่อใดที่วัดเปิดให้คนผู้ใหญ่มาเรียนคำสอน ปกติก็จะมีคนมาเสมอ แม้บางคนมาได้ระยะหนึ่ง เพราะเมื่อย้ายที่ทำงาน พวกเขาก็ต้องย้ายออกไป แต่เมื่อเราเปิด…ก็มีคนมา เวลาที่ผมมาเริ่มงานต่อจากคุณพ่อองค์ก่อน ผมมีผู้สมัครเรียนคำสอนผู้ใหญ่ 2-3 คน อุปสรรค ของการสอนคำสอนที่นี่มีมากมาย ตั้งแต่ขาดครูคำสอนโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆ และเยาวชน, ปัญหา ภาษา โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เรียนภาษาเขมร ก็จะพูดแต่ภาษาเวียดนาม, เรื่องเวลาของผู้เรียน ที่มาบ้าง ขาดบ้าง เพราะมีธุระ รวมถึงตัวผู้สอนเอง บางครั้งก็มีหน้าที่การงานอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถ...

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 25

การอภิบาลคริสตชนเวียดนามในกัมพูชา           ปลายปี 2015 นี้ประชาคมอาเซียนจะถูกเปิดออกอย่างเป็นทางการ สิ่งหนึ่งที่เราเริ่มเห็นการ เปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้วคือ การเคลื่อนย้ายของผู้คนที่ง่ายมากขึ้น แต่ก่อนเราได้ยินคำว่า “โลกาภิวัฒน์” เพราะเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทำให้โลกใครชิดกันมากขึ้น แต่สำหรับเราวันนี้ แม้แต่คนรอบข้างเราก็เปลี่ยนไป พวกเขาอาจจะไม่ใช่คนไทยเหมือนเมื่อก่อน แต่อาจจะเป็นกลุ่ม ชาติพันธุ์ ชาวพม่า ลาว หรือกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในประเทศเรา           ในบริบทแบบวัด เราเริ่มเปิดให้มีมิสซาภาษาอื่นมากขึ้น หรือมีกิจกรรมตามกลุ่มภาษาของพวกเขาที่วัด และกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือ ชาวเวียดนาม  รุ่นใหม่ๆที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย พวกเขารวมกันที่วัดคาทอลิกไทยเรา ซึ่งไม่ใช่รุ่นอพยพที่ก่อเกิดกลุ่มคริสตชนไทยเชื้อสายเวียดนาม แต่เป็นชาวเวียดนามที่มาอยู่เพื่อทำงาน

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 24

คณะธรรมทูตไทยเตรียมฉลอง25 ปีคณะ           การประชุมและการเข้าเงียบประจำปีของคณะธรรมทูตไทย ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2015 ที่บ้านพักสแตนลา มารีส มีสมาชิกจากทุกเขตมาชุมนุมกันประจำปี เพื่อรายงานและประเมินผลสิ่งต่างๆ ที่ทุกคนได้ทำ ตลอดมาทั้งปี สิ่งใหม่ๆที่เห็นในปีนี้คือ การแบ่งปันของแต่ละเขต มีการใช้สื่อมัลติมิเดีย มาช่วยในการรายงาน รวมทั้ง การพูดถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักรและสังคมโดยรวมด้วย           การรายงานการเงิน โดยเฉพาะจากกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากคณะ ได้ประเมินสิ่งที่แต่ละเขตได้รับไป และได้ใช้ประโยชน์อะไรไปบ้าง อย่างไรก็ตาม เราก็แสดงน้ำใจในการมีส่วนร่วม โดยตัดรายได้ของศูนย์ต่างๆ 2 เปอร์เซนต์ เพื่อเข้าเงินทุนส่วนกลางด้วย

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 23

การบวชพระสงฆ์ใหม่ในเขมร      ปี 2014 นับเป็นปีแห่งความยินดีอีกปีหนึ่ง สำหรับพระศาสนจักรในกัมพูชา ที่เมื่อปลายเดือน ตุลาคม เราได้ทำการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างสันตะสำนักและประเทศกัมพูชาครบ 20 ปี ต่อมาอีกเดือน ก็ได้บวชพระสงฆ์พื้นเมืองใหม่ 2 องค์ คือ ของมิสซังกำปงจาม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน องค์หนึ่ง และอีกองค์หนึ่ง ของมิสซังบัดดำบอง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองเขตเป็น เขตการปกครองแบบมิสซัง ที่มีผู้แทนสันตะสำนักเป็นผู้ดูแล เรียกว่า Apostolic Prefect ดังนั้น ลักษณะการบวชพระสงฆ์ใหม่ของทั้งสองเขตนี้ จะเป็นแบบที่เราไม่เคยเห็นที่เมืองไทย เพราะผู้แทน สันตะสำนักนี้ ไม่มีอำนาจบวชพระสงฆ์ได้ ดังนี้ จึงต้องให้พระสังฆราชจากมิสซังพนมเปญเป็นผู้บวชให้ {besps}2014/rosordination{/besps}

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 22

   ฉลอง 20 ปี สัมพันธ์ทางการทูต กัมพูชา-วาติกัน          วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2014 เป็นอีกวันหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรกัมพูชา และ ประเทศกัมพูชาต้องบันทึกไว้ เพราะเป็นวันที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต กันอย่างเป็นทางการ หลายท่านอาจจะสงสัยว่า พระศาสนจักรในประเทศกัมพูชามีมาตั้งนานแล้ว แต่ไม่มีความ สัมพันธ์ทางการทูตกับพระศาสนจักรหรือ? ครับ…ถูกต้องแล้วครับ เพราะพระศาสนจักรเป็นสถาบันทาง ศาสนา เป็นองค์กรทางศีลธรรม กิจกรรมต่างๆ ที่ทำไปคือเน้นเรื่องความดีทางสังคม และ ความสุขสงบ ทางจิตใจ องค์กรที่เป็นตัวแทนของพระศาสนจักรคาทอลิกทั้งมวลคือ “สันตะสำนัก”(Holy See) โดยมี พระสันตะปาปา เป็นผู้นำสูงสุด มีโรมันคูเรียเป็นองค์กรช่วยฝ่ายบริหาร ซึ่งรับรู้รับรองจากกฎหมาย สากล ดังนั้น พระศาสนจักรเกิดขึ้นไม่ว่าในที่ใด ก็จะเป็นสถาบันทางศาสนา ซึ่งแต่เดิม ยังไม่มีองค์ ประกอบแบบรัฐ {besps}2014/20thvaticancambodia{/besps}

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 21

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพ ในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 เรื่อง ขันติธรรมทางศาสนา           เดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นเดือนที่แม้จะเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ของเด็กๆ และเยาวชน ก็เป็น ช่วงเวลาที่ เรามีกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอบรมพวกเขา กิจกรรมในระดับวัดส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องนี้ ดังนั้น ช่วงปิดเทอมจึงเป็นเหมือนช่วงเวลาทอง ที่จะอบรมเยาวชนของวัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีพระสงฆ์ ตามวัดเป็นผู้ประสาน{besps}documents/frdenarticle/article21{/besps}

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 20

เยี่ยมเยียนสมาชิกที่ จังหวัดเสียมเรียบ           นับตั้งแต่การประชุมใหญ่ เมื่อต้นปี 2014 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสรับใช้คณะธรรมทูตไทย นอกเหนือจากการเป็นธรรมทูตธรรมดาๆ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะให้เป็นผู้แทนอธิการใหญ่ เพื่อดูแลสมาชิกคณะธรรมทูตในประเทศกัมพูชาทั้งหมด คุณพ่ออาดรีอาโน ได้เน้นย้ำหน้าที่หนึ่งคือ    การเยี่ยมเยียนสมาชิก           แต่เนื่องจากการงานหน้าที่ประจำในมิสซังที่พนมเปญ มีมากมาย จนต้องทำให้เลื่อนการทำหน้า ที่นี้ไปหลายครา ที่สุดเวลาที่เหมาะสมก็มาถึง ผมเริ่มต้นด้วยการมาเยี่ยมสมาชิกร่วมงานของเราครั้งแรก ที่ จังหวัดเสียมเรียบ จังหวัดที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน่าจับมองที่สุดในประเทศกัมพูชา

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 19

ประสบการณ์ใหม่ของเยาวชนวัด           เมื่อช่วงเวลาแห่งการปิดเทอมมาถึง ถ้าเป็นเมืองไทยเรา ก็จะเป็นฤดูค่าย มีทั้งค่ายของวัด ของโรงเรียน ขององค์กรต่างๆ นั่นก็เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชน จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กับกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มองค์กรจัด ซึ่งพ่อแม่ก็เลือกได้ตามเห็นเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือน ปิดเทอมใหญ่หรือช่วงปิดระหว่างเทอมในเดือนตุลาคม           การปิดเทอมของเด็กๆ ที่ประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่จะปิดในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน การเดินทางที่นี่ในฤดูฝนเป็นเรื่องลำบากและอันตรายนัก เพราะถนนหนทาง อยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุง อุดมไปด้วยหลุมโคลนและรถราที่ไม่มีระเบียบวินัยในการขับขี่ พอช่วงเปิดเรียน ก็จะเป็นช่วงน้ำหลาก ไม่มีฝน แต่น้ำจะเต็มหนองบึงบัวในที่ลุ่ม โดยเฉพาะรอบ ทะเลสาบ และเขตพื้นที่ติดแม่น้ำโขง ฝนจะตกน้อยลง แต่น้ำจะท่วมในที่ลุ่มเด็กๆ ยังพอไปเรียนได้ เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่สร้างพ้นระดับน้ำ{besps}documents/frdenarticle/acticle19{/besps}

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 18

สัมมนาธรรมทูต คณะชีวิตผู้แพร่ธรรม      สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เที่ยวนี้ผมจะขอแบ่งปันการประชุมหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวกับคณะธรรมทูต เราเรียกว่า MISAL(Missionary Society of Apostolic Life) หรือ ธรรมทูตคณะชีวิตผู้แพร่ธรรม เป็น การสัมมนาเฉพาะคณะธรรมทูตทั่วโลก ซึ่งปีนี้จัดที่กรุงลอนดอน โดยคณะธรรมทูตมิลฮิล(Mill Hill Missionary)เป็นเจ้าภาพ เมื่อ 6-10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา{besps}documents/frdenarticle/acticle18{/besps}

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 17

ชีวิตแห่งการเพ่งพิศในกัมพูชา           ถ้าพูดถึงในประเทศมิสซังหนึ่ง พันธกิจส่วนใหญ่ เราจะคิดถึงการก่อตั้งพระศาสนจักรท้องถิ่น การก่อตั้งกลุ่มคริสตชน การประกาศข่าวดี แต่น้อยครั้งที่เราจะได้ยินว่า จะมีการตั้งอารามนักบวชขึ้น เพราะการมีชีวิตนักบวชท้องถิ่น นั่นหมายถึง มีการพัฒนาความเชื่อมากขึ้นและลึกซื้งมากขึ้น เพราะอัน ที่จริง การมีกลุ่มบุคคลที่สนใจชีวิตที่จะมีชีวิตแบบนักบวช ต้องการความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว และกล้าปฏิเสธค่านิยมต่างๆ ของโลก และไม่ใช่แค่ปฏิบัติตามพระวาจาเท่านั้น และต้องประกาศด้วยชีวิต นั่นคือ การถือศีลบนต่างๆ อย่างเป็นทางการด้วย{besps}documents/frdenarticle/acticle17{/besps}

Continue reading